VKBooks

VKBooks.com จัดจำหน่าย หนังสือสอบบรรจุราชการ, สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ ศูนย์รวมเตรียมสอบราชการ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบรับราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร พยาบาล อบต. ก.พ. ครูผู้ช่วย

สั่งซื้อ โทร. 081-966-4766
email : vkbookstore@gmail.com
facebook : http://facebook.com/vkbooks

** คู่มือสอบ ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ฉบับสมบูรณ์ พร้อม สูตรย่อ สูตร & เทคนิคการจำ **

** คู่มือสอบ ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สรุป สูตรย่อ สูตรท่อง & เทคนิคการจำ เนื้อหาฉบับสมบูรณ์ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย **

** คู่มือสอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร วิชา ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ **

** คู่มือสอบ ปลัดอำเภอ ฉบับเนื้อหาสมบูรณ์ พร้อม สูตรย่อ สูตรท่อง เทคนิคการจำ **

** คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย ความถนัด และเจตคติต่อวิชาชีพครู เล่ม 5 ฉบับสรุปสาระสำคัญ พร้อม สูตรย่อ และแนวข้อสอบ **

** คู่มือสอบ ปลัดอำเภอ ฉบับแนวข้อสอบ พร้อม สูตรย่อ สูตรจำ **

** คู่มือสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ฉบับสรุปสาระสำคัญ สูตรย่อ สูตรท่อง เทคนิคการจำ พร้อมแนวข้อสอบ **

** คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา เล่ม 3 ฉบับสรุปสาระสำคัญ พร้อม สูตรย่อ **

** คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู เล่ม 2 ฉบับสรุปสาระสำคัญ พร้อม สูตรย่อ สูตรท่อง เทคนิคการจำ **

** คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก. วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 ฉบับสรุปสาระสำคัญ พร้อม สูตรย่อ สูตรท่อง เทคนิคการจำ **

** คู่มือสอบ บรรจุเข้ารับราชการ อบต. อบจ. กทม. เทศบาลและเมืองพัทยา ฉบับ สรุปสาระสำคัญ สูตรย่อ สูตรจำ **

** คู่มือสอบบรรจุรับราชการ ภาค ก. วิชาภาษาไทย เคล็ดลับ สูตรย่อ สูตรจำ **

** คู่มือสอบปลัดอำเภอ ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2551 ฉบับสรุปสาระสำคัญ พร้อม สูตรย่อและเทคนิคการจำ **

** คู่มือสอบ ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หมวดวิชาภาษาไทย สรุป สูตรย่อ สูตรท่อง & เทคนิคการจำ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย **

** คู่มือสอบ ภาค ก. เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) **

** คู่มือสอบ ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สายงานด้านการคลัง การเงินและการบัญชี ฉบับสรุปสาระสำคัญ พร้อม สูตรย่อ & เทคนิคการจำ **

** กฎหมายปกครอง ฉบับสรุปสาระสำคัญ ระเบียบกฎหมาย พร้อม สูตรย่อ และเทคนิคการจำ **

** คู่มือสอบ ภาค ข. ฉบับสมบูรณ์ พร้อม สูตรย่อ สูตร & เทคนิคการจำ **

** คู่มือสอบบรรจุเข้ารับราชการ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการครู ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกฎหมาย พร้อม เคล็ดลับ สูตรย่อ สูตรจำ **

** คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ ฉบับ สรุปสาระสำคัญ สูตรย่อ พร้อมเทคนิคการจำ **

** คู่มือสอบบรรจุรับราชการ ภาค ข. **

** คู่มือสอบ เข้ารับราชการพนักงานส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล อบจ. กทม. (สรุป โน๊ตย่อ สูตรย่อ) **

** คู่มือสอบ เข้ารับราชการ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทั่วไป (สรุป โน๊ตย่อ สูตรย่อ) **

** คู่มือสอบ เข้ารับราชการพนักงานส่วนตำบล (อบต.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1,2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 **

** คู่มือสอบ เข้ารับราชการพนักงานส่วนตำบล (อบต.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 **

** คู่มือสอบ เข้ารับราชการพนักงานส่วนตำบล (อบต.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ,เจ้าพนักงานธุรการ 2 **

** คู่มือสอบ เข้ารับราชการพนักงานส่วนตำบล (อบต.) ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3 **

** คู่มือสอบ เข้ารับราชการพนักงานส่วนตำบล (อบต.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ,เจ้าพนักงานพัสดุ 2 **

** คู่มือสอบ เข้ารับราชการพนักงานส่วนตำบล (อบต.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1,2 **